Oświadczenie o ochronie danych osobowych

My, firma Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (dalej „my” lub „Porsche AG”) cieszymy się z Państwa wizyty w naszej wyszukiwarce akcesoriów Tequipment oraz zainteresowania naszą firmą i produktami. Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych osobowych użytkowników i ich poufnego traktowania. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się wyłącznie w ramach ustawowych przepisów prawa o ochronie danych UE, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników oraz o przysługujących im prawach w ramach korzystania z wyszukiwarki akcesoriów Tequipment. Aby uzyskać informacje na temat innych usług, a także ofert innych spółek koncernu Porsche, należy zapoznać się z odpowiednim oświadczeniem o ochronie danych osobowych dotyczącym tych usług lub spółek.

1. Administrator danych i inspektor ochrony danych; kontakt

Administratorem przetwarzania danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest:
Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Tel.: (+49) 0711 911-0

W celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z nami.

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Inspektor ochrony danych
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Deutschland
Kontakt: https://www.porsche.com/germany/privacy/contact

2. Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe. Są to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dotyczą dane). Obejmują one np. informacje takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, ale także informacje niezbędne podczas korzystania z wyszukiwarki akcesoriów Tequipment, takie jak informacje o początku, końcu i zakresie użytkowania oraz przekazanie adresu IP.

3. Rodzaj, zakres, cele i podstawy prawne zautomatyzowanego przetwarzania danych

Korzystanie z wyszukiwarki Tequipment jest ogólnie możliwe bez zalogowania. Także w razie korzystania z wyszukiwarki Tequipment bez zalogowania mogą być przetwarzane dane osobowe. Poniżej znajduje się przegląd rodzaju, zakresu, celów i podstaw prawnych przetwarzania danych w ramach korzystania z wyszukiwarki Tequipment.

3.1 Udostępnianie wyszukiwarki Tequipment

W razie uzyskania dostępu do wyszukiwarki Tequipment za pomocą urządzenia użytkownika przetwarzamy automatycznie następujące dane:

- data i godzina dostępu,
- czas trwania odwiedzin,
- rodzaj urządzenia końcowego,
- używany system operacyjny,
- wykorzystane funkcje,
- ilość przesłanych danych,
- rodzaj zdarzenia,
- adres IP,
- strona, z której uzyskano dostęp
- nazwa domeny

Dane te przetwarzamy na podstawie artykułu 6, ustęp 1, litera f) RODO w celu udostepnienia usługi, zapewnienia obsługi technicznej oraz wykrywania i usuwania usterek. Nasz interes polega przy tym na umożliwieniu i zapewnieniu korzystania z wyszukiwarki Tequipment i jej technicznej funkcjonalności. Dane te są automatycznie przetwarzane po uruchomieniu wyszukiwarki Tequipment. Bez ich podania użytkownicy nie mogliby korzystać z naszych usług. Nie korzystamy z tych danych do zidentyfikowania użytkowników ani do wyciągania żadnych wniosków na ich temat.

3.2 Pliki cookie

Podczas korzystania z wyszukiwarki Tequipment w urządzeniu użytkownika mogą zostać zapisane małe pliki „cookie”, które umożliwiają korzystanie z obszernego zakresu funkcji, zwiększenie komfortu użytkowania i zoptymalizowanie naszych ofert. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie stosowania plików cookie, może uniemożliwić ich zapisywanie w swoim urządzeniu w ustawieniach przeglądarki lub skorzystać ze specjalnych możliwości wyrażenia sprzeciwu. Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność i zakres funkcji naszej oferty. Dokładne informacje dotyczące rodzaju, zakresu, celów, podstaw prawnych oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych przy użyciu plików cookie są podane w Zasadach dotyczących plików cookie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy wewnętrzni: W firmie Porsche AG dostęp mają tylko te osoby, które potrzebują go do wymienionych celów.

Odbiorcy zewnętrzni: Przekazujemy dane osobowe użytkownika zewnętrznym odbiorcom spoza firmy Porsche AG wyłącznie, jeśli jest to konieczne do realizacji lub przetworzenia zapytania użytkownika, istnieje inne pozwolenie prawne lub dostępna jest zgoda użytkownika.

Odbiorcy zewnętrzni mogą być następujący:

a) Przetwarzające umowę spółki koncernu Porsche AG lub zewnętrzni usługodawcy, z których korzystamy w celu świadczenia usług, na przykład w zakresie infrastruktury technicznej i konserwacji w ramach oferty Porsche AG lub dostarczania zawartości wynikających z umów. Podmioty przetwarzające umowę są przez starannie wybierane i regularnie sprawdzane w celu zapewnienia ochrony prywatności. Usługodawcy mogą wykorzystywać dane wyłącznie w celach określonych przez nas i zgodnie z naszymi instrukcjami.

b) Instytucje publiczne, władze i instytucje rządowe, takie jak prokuratorzy, sądy lub organy podatkowe, którym musimy przekazać dane osobowe z prawnie wiążących powodów. Przekazywanie danych odbywa się wtedy na podstawie artykułu 6, ustęp 1, litera c) RODO.

c) Instytucje prywatne, dealerzy, partnerzy lub pomocnicy, którym dane są przekazywane na podstawie zgody w celu realizacji umowy z użytkownikiem lub w celu ochrony uzasadnionych interesów, na przykład Centra Porsche, banki finansujące, dostawcy innych usług lub dostawcy usług transportowych. Przekazywanie danych odbywa się wtedy na podstawie artykułu 6, ustęp 1, litery a), b) i/lub f) RODO.

5. Przetwarzanie danych w krajach trzecich

Jeżeli transmisja danych odbywa się do organów, których siedziba lub miejsce przetwarzania danych nie znajduje się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed przekazaniem danych upewniamy się, z wyjątkiem przypadków wyjątkowo dozwolonych przez prawo, że istnieje u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie, odpowiednich gwarancji, takich jak samocertyfikacja odbiorcy w ramach porozumienia EU-US Privacy Shield (Tarcza Prywatności) lub porozumienia w sprawie tak zwanych standardowych klauzul umownych UE z odbiorcą) lub że jest dostępna odpowiednia zgoda na przekazywanie danych od użytkownika. Użytkownik może uzyskać od nas listę odbiorców w krajach trzecich oraz kopię szczegółowych ustaleń uzgodnionych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Prosimy o skorzystanie w tym celu z danych podanych w punkcie 1.

6. Okres przechowywania i usuwanie

O ile opis poszczególnych usług i ofert nie zawiera innych danych dotyczących okresu przechowywania lub usuwania danych, obowiązują następujące warunki:

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do realizacji przewidzianego celu lub — w przypadku udzielenia zgody — dopóki nie odwoła swojej zgody. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania usuniemy dane osobowe użytkownika, chyba że ich dalsze przetwarzanie jest dozwolone zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Usuwamy dane osobowe użytkownika także wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani z innych przyczyn prawnych.

Stosując te ogólne zasady, z reguły niezwłocznie usuwamy dane osobowe użytkownika po ustaniu podstawy prawnej, o ile nie ma zastosowania żadna inna podstawa prawna (np. okresy przechowywania w celach komercyjnych i fiskalnych). W tym drugim przypadku usuniemy dane po ustaniu innej podstawy prawnej. - Gdy nie są one już potrzebne do przygotowania i realizacji umowy lub uzasadnionego interesu i nie ma zastosowania żadna inna podstawa prawna (np. okresy przechowywania w celach komercyjnych i fiskalnych). W tym drugim przypadku usuniemy dane po ustaniu innej podstawy prawnej. - Gdy nie istnieje już realizowany przez nas cel i nie ma miejsca żadna inna podstawa prawna (np. okresy przechowywania w celach komercyjnych i fiskalnych). W tym drugim przypadku usuniemy dane po ustaniu innej podstawy prawnej.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane

Jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane, użytkownik ma wiele praw. W szczególności:

Prawo do informacji: Użytkownik ma prawo do otrzymywania informacji o przechowywanych przez nas danych na jego temat.

Prawo do sprostowania i usunięcia: Użytkownik może zażądać korekty nieprawidłowych danych oraz, o ile są spełnione wymogi prawne, usunięcia danych.

Ograniczenie przetwarzania: Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych, o ile są spełnione wymogi prawne.

Możliwość przenoszenia danych: Jeśli użytkownik dostarczył nam dane na podstawie umowy lub zgody, może, o ile są spełnione wymogi prawne, zażądać otrzymania danych dostarczonych przez siebie w ustrukturyzowanym, powszechnym i możliwym do odczytu komputerowego formacie lub przekazania ich innemu administratorowi.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „uzasadniony interes”: Użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych przez nas, o ile jest ono oparte na podstawie prawnej „uzasadniony interes”. Jeśli użytkownik skorzysta z prawa do sprzeciwu, wstrzymamy przetwarzanie jego danych, chyba że będziemy mogli — zgodnie z wymogami prawnymi — udowodnić istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami użytkownika.

Sprzeciw wobec używania plików cookie: użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się korzystaniu z plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat podano w Zasadach dotyczących plików cookie.

Odwołanie zgody: Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, może ją odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego: Użytkownik może również złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie jego danych narusza obowiązujące prawo. Użytkownik może skontaktować się z organem ochrony danych właściwym dla swojego miejsce zamieszkania lub kraju lub organem ochrony danych właściwym dla nas.

Kontakt: Ponadto użytkownik może skontaktować się z nami bezpłatnie w razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, praw jako osoby, której dotyczą dane, oraz każdej udzielonej zgody. Aby skorzystać z wszystkich wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt pod adresem https://www.porsche.com/germany/privacy/contact lub pocztą na adres wskazany powyżej w punkcie 1. Konieczne jest umożliwienie jednoznacznego zidentyfikowania użytkownika.

8. Odnośniki do ofert stron trzecich

Witryny internetowe oraz usługi innych dostawców, do których odnośniki znajdują się w wyszukiwarce Tequipment, były i są opracowywane oraz świadczone przez strony trzecie. Nie mamy wpływu na zaplanowanie, zawartość i działanie tych usług stron trzecich. Wyraźnie dystansujemy się od wszelkiej zawartości wszelkich zalinkowanych ofert stron trzecich. Należy pamiętać, że oferty osób trzecich, do których odnośniki znajdują się w wyszukiwarce Tequipment, mogą instalować własne pliki cookie w urządzeniu użytkownika lub gromadzić dane osobowe. Nie mamy na to żadnego wpływu. W razie potrzeby prosimy o bezpośredni kontakt z dostawcami tych zalinkowanych ofert stron trzecich w celu uzyskania informacji.

9. Stan

Obowiązuje najnowsza wersja niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Stan z dnia 25.05.2018.